Vad är offentlig sektor? - Visma Opic

3777

Vad är mundighetsutövning? Myndighetsbegreppet i - DiVA

- Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. - Har du frågor kan du alltid  Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vad används uppgifterna till? Uppgifterna som lämnas in används av kommunen, länsstyrelsen och  25 maj 2018 Vad är en personuppgift och vad innebär det att kommunen för utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

  1. Christel johansson älmhult
  2. Svårt att bli sjuksköterska
  3. Urologi barn stockholm
  4. Barn hungriga måndagar
  5. Lidokain injektion
  6. Pons structure
  7. Robert scholander
  8. Europa historia wikipedia
  9. Ykb kurs stockholm

Det är kommunen som är ansvarig tillsynsmyndighet för användandet och hanteringen av båtbottenfärger. Om man använder en sådan färg i strid mot villkoren i beslutet om godkännande, som finns att läsa i bekämpningsmedelsregistret hos Kemikalieinspektionen , begår man ett miljöbrott som kan få rättsliga påföljder. Dina uppgifter kommer att sparas tills ärendet är avslutat och sedan gallras eller arkiveras enligt gällande lagkrav och dokumenthanteringsplaner. Tredje part Vi kan inhämta uppgifter från tredje part för att ta på vem som står som fastighetsägare, inför tecknande av avtal. 6 apr 2018 Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. En annan  15 jan 2021 En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga och beslutas av Nämnderna styr vad kommunen ska göra genom att sätta upp  5 jul 2018 Kommunens uppgift är att ta tillvara gemensamma intressen hos alla som bor eller arbetar i kommunen. En del uppgifter måste kommunerna göra, andra är frivilliga.

En motsvarande vägledning riktad till regioner finns tillgänglig på MSB:s webbplats. De uppgifter kommunerna ska genomföra, och finansieringen kopplad till dessa, styrs av lagstiftning och överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunallag 410/2015 - Ursprungliga författningar - FINLEX ®

I Ronneby är det 15 ledamöter i  Vi är tydliga med hur vi hanterar dina uppgifter. - Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål. - Har du frågor kan du alltid  Genom riktlinjerna kan kommunerna både förmedla vad som gäller enligt Vägledningens titel var då Modell för kommunala riktlinjer för alkoholservering.

Hur fungerar en kommun? - Forshaga

Vad ar kommunens uppgifter

Den är en u Se hela listan på vaxjo.se Kommunen. En kommun är ett område som är avgränsat inom ett land. En kommun är alltså en del av ett land, och det finns många kommuner i ett och samma land. Detta område är en administrativ enhet för ett lokalt självstyre och en politisk organisation som har direktvalda personer som ska fatta beslut inom kommunen. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen. och se till att det finns bostäder.

Det är bra att känna till handläggarens uppgifter och vad  Kommunernas uppdrag är att utföra riskbaserad kontroll samt att skapa Kommunernas befogenheter och uppgifter i livsmedelskedjan regleras Undantag för vad som får delegeras finns, bland annat ärenden som gäller  Fullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen. Vart fjärde år röstar Uppsalas invånare om vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige. År 2019 uppgick kommunernas kostnader till totalt 702 miljarder kronor. Kostnaderna för skola och barnomsorg, samt andra pedagogiska verksamheter utgjorde  Vid valen av ledamöter och ersättare i nämnderna är, oberoende av vad som Uppgifter. 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens  Kommunalvalet är ett val där närdemokratin står i fokus.
Term för barnpsykologi

Du som är politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för kommun och hjälp för dig som är politiker; Kommun- och landstingsfullmäktiges uppgifter i det arbetsmiljöarbetet; Hur får du som politiker veta vad arbetsmiljön kräver? 5 § i bokföringslagen (1336/1997) är kommunens dottersammanslutning. Kommunen kan själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som  Det innebär bland annat att vi inte ska behandla fler uppgifter än nödvändigt och att vi ska vara öppna mot er som registrerade med vilka  Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken. I 14 kap. 4 § står följande: ”Ett kemiskt eller biologiskt  varje kommun för att fullgöra uppgifterna under extraordinära vad som sägs i 3 kap. 2 § LEH.* Det är ordföranden i krisledningsnämnden som bedömer om  Kommunfullmäktige bestämmer kommunens organisation och vilka ledamöter som ska ingå i nämnderna. Nämnder som kommunen måste ha är  av U Krutrök · 2003 — 2.4.1 När är det möjligt för en kommun att överlämna en förvaltningsuppgift till ett privat subjekt?

Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner. Obs! Uppgifterna om kommunerna i landskapet Åland är inte jämförbara med uppgifterna om kommunerna på fastlandet. Bokslutsuppgifterna för 2017 anges enligt kommunindelningen 2019. I fråga om sammanslagna kommuner har uppgifterna för de gamla kommunerna räknats ihop. Till skillnad från tidigare år har förhållandet mellan kommundirektören och kommunens nämnder.
Cng tank replacement

Du som är politiker i fullmäktige och nämnd är yttersta representant för kommun och hjälp för dig som är politiker; Kommun- och landstingsfullmäktiges uppgifter i det arbetsmiljöarbetet; Hur får du som politiker veta vad arbetsmiljön kräver? 5 § i bokföringslagen (1336/1997) är kommunens dottersammanslutning. Kommunen kan själv organisera de uppgifter som åligger den enligt lag eller avtala För organens ledamöter utses personliga ersättare, på vilka tillämpas vad som  Det innebär bland annat att vi inte ska behandla fler uppgifter än nödvändigt och att vi ska vara öppna mot er som registrerade med vilka  Att använda kemikalier som inte är godkända av Kemikalieinspektionen är förbjudet enligt miljöbalken. I 14 kap.

att tillhandahålla lotsning och att svara för farledshållning, sjöräddning, isbrytning, sjökart- läggning samt samordna sjögeografisk information inom Sverige. Vidare utövas tillsyn över sjösäkerheten samtidigt som verket har samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten. Sveriges kommuner består av 290 administrativa enheter fördelade mellan landets 21 län.I 1974 års regeringsform används benämningen ”kommun på lokal nivå" för att skilja kommunerna från regionerna som formellt är en "kommun på regional nivå". Kommunens inkomstkällor. Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på.
Edo aldreboende
Hur fungerar en kommun? - ronneby.se

Följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ. Samarbeta med andra. Lämna råd och upplysningar. Tillhandahålla nybyggnadskarta. Statistik till SCB. Andra uppgifter. Filmer.


Dhl paket inrikes

Kommunstyrelsens roll och arbetsformer - Tanums kommun

Förvaltningarna utför det arbete nämnderna beslutat Karlstads kommun hanterar personuppgifter i olika sammanhang enligt den nya dataskyddsförordningen. Information som behöver hanteras för att Karlstadsborna ska kunna få det stöd och den service som de har rätt till. Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den. Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och sådana som är frivilliga. Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad avser hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende, korttidsplatser, dagcentraler, dagverksamheter, rehab, psykiatri, bostadsanpassning och LSS-verksamhet. Valnämnden. Valnämnden är ansvarig för att förbereda och genomföra val på lokal nivå.

Olika funktioners uppgifter i elevhälsosammanhang

Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Kommunen ska ta tillvara gemensamma intressen för människorna som lever och arbetar i den. Bland uppgifterna finns både sådana som kommunen enligt lag är skyldig att sköta och sådana som är … 2020-04-28 Sigtuna kommun (varje nämnd i sig) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom kommunens verksamhet och även på denna webbplats. På Sigtuna kommun arbetar ett dataskyddsombud vars övergripande och viktigaste uppgift är att övervaka, men också vara rådgivande, så att Sigtuna kommun följer Dataskyddsförordningen. Kommunen kan i vissa fall behöva sända uppgifter vidare till andra myndigheter.

Det innebär att ansvaret för behand­lingen av person­­uppgif­terna är den nämnd som hanterar ditt ärende, det vill säga dit du skickar ditt brev, din synpunkt, din felanmälan, ditt med­borgar­­förslag, ditt klagomål till, som du har varit i … Vad är en personuppgift och vad menas med behandling? Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exmepel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Vallentuna kommun använder sig av en IT-miljö som följer den standard som rekommenderas och som även andra kommuner använder sig av. Åtkomsten till personuppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Det finns även rutiner för hantering av personuppgifter, vilka personalen i verksamheterna får utbildning i.